Loading...

Nyheter

Nyheter

Om inkassoloven

Skylder du penger i egenskap av forbruker, kan det ikke avtales noe som gir deg dårligere vilkår enn det som følger av loven. Inkassoloven gjelder for alle skyldnere. Skylder du penger i egenskap av forbruker, kan det ikke avtales noe som gir deg dårligere vilkår enn det som følger av loven. Loven gjelder alle kreditorer/inkassatorer, både private og offentlige. Elverk og Telenor må f.eks. også rette seg etter reglene. Enkelte offentlige kreditorer har særregler i egne lover, f.eks. likningsmyndighetene.

Tvilsomme Krav

Mener du at du ikke skylder de pengene du blir krevd for, eller at du skylder et mindre beløp, bør du straks si fra til kreditor eller inkassator. Er det rimelig tvil om du skylder beløpet, skal du ikke betale inkassokostnader.

Kontakt Kreditor

For å unngå høye inkassoutgifter bør du ta kontakt med kreditor eller inkassator så snart du får betalingsproblemer, for å få utsettelse eller en fornuftig avdragsordning.

God Inkassoskikk

Kreditor (den du skylder penger) eller inkassator (den som har fått i oppdrag å drive inn pengene), må opptre i samsvar med god inkassoskikk. De skal ikke utsette deg eller din familie for urimelig press, skade eller ulempe.

Eksempler på dårlig inkassoskikk

 • villedende uttalelser om faktum eller rettsregler
 • trussel om å gjøre misligholdet kjent for arbeidsgiveren eller andre som det ikke angår
 • trussel om anmeldelse til politi eller andre myndigheter
 • oppsiktvekkende innkreving, f.eks. konvolutter påstemplet “advarsel”, “inkasso” eller “siste frist”
 • krenkende personlig oppsøking
 • trussel om innberetning til register for dårlige betalere
 • å la det gå automatikk i at folk havner i slike registre
 • å sende purring/ inkassovarsel/ betalingsoppfordring med betalingsfrist som går ut i ferieukene
 • telefon-inkasso i helger og om natten
 • inndriving av krav som du har berettigede innsigelser mot (f.eks. at kravet er grunnløst eller du har reklamert på en vare).

Varsel og gebyrer

Betaler du ikke det du skylder innen betalingsfristen, kan du bli avkrevd forsinkelsesrente på beløpet, for tiden 12 %. Har partene avtalt høyere lånerente fra før, kan kreditor velge å kreve denne rentesatsen.

Purring
Kreditor kan sende deg et ubegrenset antall gratis purringer. Det kan kreves 1/10 RG når purringen (inntil to purringer)

 • er skriftlig
 • er avsendt minst 14 dager etter kravets forfall
 • angir kravets størrelse
 • angir hva kravet gjelder.

Inkassovarsel
Du har krav på et skriftlig inkassovarsel før det settes i verk inkassotiltak som fører til kostnader for deg.
Betalingen skal anses å ha skjedd innen fristen dersom betalingsoppdraget er innlevert til post eller bank innen fristens utløp.
Det kan kreves 1/10 RG for sendingen når inkassovarslet:

 • er sendt minst 14 dager etter kravets forfall
 • angir kravets størrelse
 • angir hva kravet gjelder
 • inneholder varsel om at inkasso vil bli iverksatt
 • gir en betalingsfrist på minst 14 dager

Vær oppmerksom på at kreditor kan sende deg et inkassovarsel uten forutgående purring. Sendes varslet før det har gått 14 dager, kan dette være i strid med god inkassoskikk.

Betalingsoppfordring
Hvis 14-dagersfristen i inkassovarslet er utløpt og du ikke har betalt, kan inkassobyrået eller kreditor sende deg en betalingsoppfordring. Det kan kreves 3/10 RG når betalingsoppfordringen opplyser om:

 • fordringshaverens navn
 • hva kravet gjelder
 • kravets samlede størrelse nå (spesifisert)
 • forsinkelsesrentesats regnet fra (dato)
 • at rettslig inndriving vil bli iverksatt, og ytterligere kostnader påløpe om det ikke betales
 • at betalingsfristen er 14 dager.
 • Er ikke nevnte vilkår oppfylt, taper kreditor retten til å få dekket kostnadene knyttet til inndrivingen.

Rettslig inndriving

Kreditor kan ikke sette i gang rettslige skritt mot deg, f.eks. ta ut forliksklage eller stevning, uten at du først har fått en betalingsoppfordring med uttrykkelig beskjed om at rettslige skritt vil bli tatt. Blir det tatt rettslige skritt mot deg, risikerer du å måtte betale sakskostnader og gebyrer for behandlingen av saken i retten, namsmyndighetene eller andre offentlige instanser.

Inkassosalærer
Er 14-dagersfristen i en lovlig betalingsoppfordring oversittet, kan du bli ansvarlig for å betale inkassosalærer. Maksimale salærer er regulert i loven. Kreditors utgifter til inkassobyrå/advokat som overstiger maksimalsatsene, kan han ikke kreve dekket av deg. Maksimalsatsene er delt i to: for enkle og for tyngre saker. Behandlingstidens lengde avgjør om en sak skal anses som enkel eller tyngre.

Salærene varierer med hovedkravets størrelse ved forfall, med tillegg av eventuelle renter påløpt fram til forfall. Renter påløpt etter forfall, og inndrivingskostnader skal ikke regnes med. Avtales det et nytt og seinere forfallstidspunkt, legges dette til grunn. Det skal likevel aldri tas hensyn til renter påløpt etter at kreditor har engasjert en inkassator til å inndrive kravet.

Maksimalsatser for enkle saker

Har du oversittet 14-dagersfristen i en betalingsoppfordring og betaler innen 28 dager, gjelder maksimalsatsene for enkle betalingssaker.

Maksimalsatser for tyngre saker
Har du oversittet betalingsfristen i en betalingsoppfordring med mer enn 28 dager, gjelder maksimalsatsene for tyngre betalingssaker. Rettsgebyret (RG) er fra 1.1.99 kr 530,- Maksimalsatsene for krav er:

Forhøyelse av maksimalsatsene
Maksimalsatsene for enkle og tyngre saker kan forhøyes med 1,5 RG når det avtales en avdragsordning med mer enn fire avdrag, eller det utstedes et tvangskraftig (eksigibelt) gjeldsbrev.
I helt spesielle tilfelle kan fordringshaveren kreve kostnader utover maksimalsatsene. Dette må det gis en skriftlig redegjørelse for.

Tilsynsmyndighet

Kredittilsynet tildeler og inndrar inkassobevillinger, og fører tilsyn med at innkassovirksomheten drives i samsvar med inkassoloven. Inkassovirksomhet kan dessuten drives av advokater. I så fall er det Justisdepartementet som fører tilsyn.

Share: