Loading...

Nyheter

Nyheter

Ny angrerett lov

Angrerettloven erstatter Angrefristloven fra og med 1. mai 2001.

Den nye loven gjelder kjøp av varer og tjenester utenfor fast utsalgsted der de totale kostnader er over 300 kroner. Ved fjernsalg som internett, telefonsalg, TV-shop og postordre, gjelder angreretten uansett beløp. En viktig endring er at forbruker har lengre angrefrist. Det er også lovfestet at selger har opplysningsplikt og at angreskjema skal følge med varen.

Hvis kjøpet er skjedd ved telefonsalg, skal selger dekke returomkostningene. Den nye loven gjelder også for enkeltbestillinger i klubbmedlemskap, samt ved salg av forsikringstjenester via telefonsalg.

Den nye angrerettloven gir kjøper en ubetinget rett til å angre innen 14 dager på kjøp foretatt ved fjernsalg og salg utenfor selgers faste utsalgssted. Loven gir også selger en opplysningsplikt overfor kjøper angående det produkt han selger og den angrerett kjøperen har etter angrerettloven.

Dersom kjøper angrer må han gi selger melding om at han vil benytte angreretten innen angrefristens utløp, og sende varen tilbake til selger på hensiktsmessig måte. Dersom kjøpet er skjedd ved telefonsalg eller utenfor fast utsalgssted skal selger dekke returomkostninger. Kjøperen kan da holde varen tilbake inntil han har mottatt tilbakebetaling av kjøpesummen samt beløp til returkostnader. Ved annet fjernsalg enn telefonsalg (eks. Internett, TV-shop, tradisjonell postordre) skal kjøper dekke returkostnader. Dersom varen er levert hjemme hos kjøper er det nok at kjøper gir melding og stiller varen til disposisjon.

Det er en forutsetning for å benytte angreretten at varen kan returneres i samme stand som den ble levert. Loven gjelder ikke for salg fra automat, salg av fast eiendom og tidsparter i fritidsboliger. Unntak er også gjort for enkelte typer auksjonssalg og avtaler om investeringstjenester. Loven er ufravikelig i forbrukerkjøp. Det vil si der selger opptrer i næringsvirksomhet og kjøper er forbruker.

Lengre angrefrist

Angrefristen er forlenget fra 10 til 14 dager, og i enkelte tilfeller til 1 år. Angrefristen er etter den nye loven 14 dager fra den dag kjøper har mottatt varen, angreskjema og de opplysninger selger skal gi i henhold til loven. Dersom selger ikke har gitt alle opplysningene eller angreskjema er fristen 3 måneder. Dersom selger ikke har gitt opplysninger om angreretten er fristen 1 år.

Opplysningsplikt

Før kjøp plikter selger å gi opplysninger om varens eller tjenestens viktigste egenskaper, totale kostnader, angrerett, vesentlige avtalevilkår, selgers navn og adresse. Ved kjøp plikter selger å gi de samme opplysninger, med tillegg av opplysninger om fremgangsmåte og vilkår for angreretten, om garanti- og servicevilkår, om vilkår for eventuell oppsigelse, samt å gi en bekreftelse på bestillingen. Dersom markedsføring er rettet mot norske forbrukere skal all denne informasjon være gitt på norsk.

Forskjellige regler

Reglene for hvem som skal betale for retur er forskjellig ettersom hvordan kjøpet er utført. Ved kjøp av tjenester skal det skje en tilbakeføring for det som er ytt så langt det er mulig. Ved kjøp av varer som ikke skjer ved telefonsalg og som skal utvikles spesielt for forbrukeren, kan det avtales at produksjonen skal begynne før utløpet av angrefristen. Ved bruk av angreretten skal kjøper da betale for den del av arbeidet som er gjort samt de materialer som er medgått.

Standard angreskjema

Det skal følge et standard angreskjema med varen. Dette skal være ferdig utfylt av selger, og kan benyttes av kjøper for å gi melding til selger om at han ønsker å benytte angreretten. Kjøper er imidlertid ikke forpliktet til å benytte angreskjema. Melding til selger skal gis på hensiktsmessig måte. Standard angreskjema kan lastes ned direkte fra internettsidene til Barne-og familiedepartementet. Her fins også forskrifter for hvordan skjemaet skal fylles ut.

Kredittavtaler faller bort

Avtaler om kreditt som helt eller delvis dekker kjøpesummen faller bort samtidig med at kjøper benytter angreretten. Dette gjelder selv om kreditten er ytt av noen andre enn selger når dette har skjedd på bakgrunn av avtale mellom kredittyteren og selger. Dersom en del av kredittkostnadene er betalt, skal disse tilbakeføres.

Utvidet virkefelt

Den nye angrerettloven gjelder i motsetning til den gamle angrefristloven også for enkeltbestillinger som er et ledd i klubbmedlemskap og ved forsikringstjenester som er kjøpt via telefonsalg eller ved salg utenfor selgers faste utsalgssted.

Share: